FanFiction » Archiv novinek FanFiction
Jazykové verze:

Archiv novinek FanFiction - NOVÁ PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ POVÍDEK A JEJICH SCHVALOVÁNÍ

NOVÁ PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ POVÍDEK A JEJICH SCHVALOVÁNÍ
Ff.ph.net je archiv široce otevřený všem autorům i čtenářům, avšak kvůli zachování úrovně archivu musí všechny povídky splňovat jistá kritéria, jejichž dodržování kontrolují admini webu.

Tato pravidla jsou:

Čl. 1 Přidávání kapitol a povídek.
(1) Povídku či kapitolu (dále jen „kapitola“) přidává buď admin, nebo autor se statutem spisovatele.
(2) Autor se statutem spisovatele nesmí přidávat více než 2 kapitoly denně a více než 8 kapitol týdně; za kapitolu se považuje i drabble.
(3) Admin nesmí přidávat více než 2 kapitoly denně a více než 8 kapitol týdně téhož autora.
(4) Autor může další kapitolu stejné povídky zaslat adminovi až poté, co je zveřejněna předchozí.
(5) Publikace cizích povídek je přísně zakázána s výjimkou překladů, pokud je autor řádně uveden, včetně adresy zveřejnění v originále. Překladatel je odpovědný za to, že původní autor se zveřejněním souhlasí; souhlas se předpokládá, pokud jej překladatel požádal o souhlas s překladem a zveřejněním na adrese autora uvedené na stránkách, kde byla povídka zveřejněna v originále, a autor neprojevil nesouhlas do čtrnácti dnů od odeslání žádosti. Překladatel má všechna práva a povinnosti autora.
(6) Pokud se autor vědomě použije postavy, reálie či zápletku jiné povídky, ať již české či cizojazyčné, uvede tuto skutečnost do popisku či poznámky.

Čl. 2 Zařazení a rating kapitoly
(1) Autor je povinen povídku správně zařadit podle přístupnosti pro čtenáře (rating)
a. Pro všechny - povídky s nekonfliktním obsahem
b. Od 12 let - povídky obsahující násilné scény nevhodné pro děti a sprostá slova, nebo věci pro děti nevhodné psychicky
c. Od 15 let - lehká erotika, násilné scény nevhodné pro mladší čtenáře
d. Pouze pro dospělé - pornografie a doslovná erotika, velice násilné scény, psychický teror a podobně; je zakázán pornografický obsah, který je v rozporu s právním pořádkem České republiky (viz příloha 1).
(2) Kromě správného ratingu musí být kapitola zařazena minimálně do jednoho žánru.
(3) Každá kapitola musí obsahovat úvodní upoutávku vztahující se ke kapitole. Za upoutávku se nepovažuje smajlík či sdělení: ‚Nová kapitola‘ apod. Více kapitol nesmí mít totožnou upoutávku. V upoutávce nesmí být žádná chyba.

Čl. 3 Délka, obsah a forma povídky
(1) Kapitola nesmí svým obsahem porušovat zákony České republiky, tedy zejména propagovat hnutí nebo prosazovat názory směřující k omezování osobní svobody jednotlivce či skupiny nebo namířené proti národnostním a jiným menšinám.
(2) Kapitola nesmí obsahovat větší počet gramatických chyb, chyb v přímé řeči, překlepů či chyb v typografii. Za větší počet chyb se považuje více než 1 hrubá gramatická chyba (tj. hrubá chyba je chyba závažná v y/i, tvarosloví, stavbě slov a v čárkách, kde to jednoznačně dané) nebo více než 5 jiných chyb na každých započatých 1000 slov (viz také příloha 2).
(3) Kapitola musí být psána s diakritikou.
(4) Kapitola musí obsahovat nejméně 250 slov.
(5) Drabble musí obsahovat 100 slov, s tolerancí +/- 5 slov.

Čl. 4 Statut spisovatele
(1) Autorovi, který má bez chyby nejméně 3 kapitoly při celkové délce nad 15.000 slov, a ani jiným způsobem neporušuje tato pravidla, bude na základě jeho žádosti udělen statut spisovatele.
(2) O udělení statutu spisovatele rozhoduje admin, který tyto kapitoly schvaloval. V případě, že poslední 3 kapitoly schvalovalo více adminů, je nutný souhlas všech těchto adminů. V případě nedohody rozhoduje vedoucí adminů.
(3) Pokud se autor domnívá, že mu admin nechce bezdůvodně přiznat statut spisovatele, ačkoli splňuje podmínky podle bodu 1, může požádat o stanovisko další adminy. Statut spisovatele bude udělen, pokud s žádostí autora budou souhlasit nejméně 2 další admini nebo vedoucí adminů.
(4) Admin může statut spisovatele udělit i bez žádosti autora.
(5) Statut spisovatele může odebrat pouze vedoucí adminů se souhlasem nejméně 2 dalších adminů, a to pouze způsobem stanoveným v čl. 11 odst. 3.

Čl. 5 Práva a povinnosti autora bez statutu spisovatele
(1) Autor je povinen dodržovat tato pravidla a řídit se právním pořádkem České republiky.
(2) Autor je povinen používat pouze jeden nick.
(3) Pokud se autor rozhodne o sobě zveřejnit jakékoli údaje ve svém profilu, musí být tyto údaje pravdivé.
(4) Autor má právo, aby jeho povídky byly zveřejňované v přiměřené době podle časových možností adminů, zejména má právo, aby nebyl znevýhodňován proti jiným autorům.
(5) Autor je povinen upravit vrácenou kapitolu podle pokynů admina.
(6) Autor má právo se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí admina, a to k vedoucímu adminů nebo k dalším 2 adminům.
(7) Za plnění povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 2 odpovídá admin schvalující příslušnou kapitolu.

Čl. 6 Práva a povinnosti autora se statutem spisovatele
(1) Na autora se statutem spisovatele se v plném rozsahu vztahuje čl. 5. odst. 1 až 3.

Čl. 7 Práva a povinnosti komentujícího
Komentující je povinen se v komentářích zdržet hrubých a vulgárních projevů a projevů, které jsou v rozporu s právním pořádkem České republiky.

Čl. 8 Statut admina a vedoucího adminů
(1) Statut admina uděluje a odebírá vedoucí adminů.
(2) Statut admina může být odebrán pouze se souhlasem alespoň 2 dalších adminů, a to pouze v případech stanovených v čl. 11.
(3) Statut vedoucího adminů uděluje a odebírá správce stránky.

Čl. 9 Práva a povinnosti admina
(1) Admin je povinen kontrolovat plnění povinností autorů při zveřejňování kapitol které kontroluje.
(2) Admin je povinen přistupovat ke všem autorům stejně.
(3) Admin je oprávněn smazat kapitolu, která byla dvakrát poslána autorovi k opravám, a nebyly v ní chyby, na které admin upozorňoval, opraveny.
(4) Admin kontroluje podle svých možností dodržování těchto pravidel i ostatními autory.
(5) Admin navrhuje udělení sankcí podle odst. 11.
(6) Admin je povinen upozornit na své časové možnosti vedoucího adminů.

Čl. 10 Práva a povinnosti vedoucího adminů
(1) Vedoucí adminů řeší spory vzniklé mezi autory a adminy.
(2) Vedoucí adminů rozhoduje o udělení sankcí podle čl. 11.
(3) Vedoucí adminů může podle svých možností plnit funkci admina.

Čl. 11 Sankce
(1) Pokud uživatel těchto stránek poruší opakovaně tato pravidla zvlášť závažným způsobem, může vedoucí adminů zablokovat přístup z jeho IP adresy na dobu 1 měsíce. Podmínkou je, aby byl na tuto možnost upozorněn vedoucím adminů či jiným adminem. Kapitola nebo komentář může být smazána vedoucím adminů, pokud v přiměřené lhůtě jím poskytnuté nedojde k nápravě.
(2) V případě opakovaného zablokování IP adresy lze tuto adresu zablokovat na dobu delší, nejvýše však 1 rok.
(3) Pokud autor se statutem spisovatele poruší opakovaně a závažně tato pravidla, a své chování nezmění ani po upozornění adminem nebo vedoucím adminů, může mu být odebrán statut spisovatele.
(4) Pokud admin soustavně neplní své povinnosti, zejména pokud propouští kapitoly, které nedopovídají těmto pravidlům, může mu být odebrán statut admina.


Příloha 1
Výňatek z trestního zákoníku (zakázaná pornografie)

§ 191

Šíření pornografie

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.


§ 192

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo
kdo kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Příloha č. 2
Pravopis a typografie

1) Zkontrolujte si text vždy kontrolou pravopisu textového editoru.
2) Co se týče gramatických chyb, důraz klademe na: mně/mě; ji/jí; y/i (v příčestí minulém, vyjmenovaných slovech, koncovkách přídavných a podstatných jmen); ú/ů (viz pravidla českého pravopisu); interpunkci; předpony a předložky s a z.
3) Nebojte se použít pravidla českého pravopisu – na těchto stránkách jsou zákonem! Můžete využít například tyto stránky: http://prirucka.ujc.cas.cz/


Klíč k přímé řeči:
Psaní přímé řeči není nijak těžké, jedná se jen o několik pravidel:
1) Přímá řeč musí být VŽDY na novém řádku, pokud hovoří další osoba. Pokud hovoří ta samá osoba, obvykle se ponechává ve stejném odstavci. Další výjimkou je uvozující věta před přímou řečí končící dvojtečkou (viz dále příklad).
2) První uvozovky jsou vždy dole, druhé nahoře.
3) Znaménko ukončující přímou řeč se vždy píše ještě před druhými uvozovkami.
4) Mezi ukončujícím znaménkem a druhými uvozovkami není mezera.
5) Za druhými uvozovkami mezeru píšeme vždy.
6) Za přímou řečí se nesmí vyskytovat znaménko.
7) Pokud pokračuje po přímé řeči věta, píše se místo tečky před druhými uvozovkami čárka, poté věta pokračuje malým písmenem. Totéž platí, končí-li přímá řeč vykřičníkem či otazníkem.


Pozor! Nepleťte si přímou řeč se slovy, které jsou psané v uvozovkách proto, že označují ve svém plném významu něco jiného nebo s citací (Posadil se tam, kde seděla ta „krysa“.).

Příklad přímé řeči:
„Dobré ráno!“ pozdravil Sirius s úsměvem.
„Dobré…“*** zamručel zbytek Pobertů.
„Čím pak je to, že nehýříte elánem?“ Posadil se na volné křeslo. *
„Ale, znáš to,“ usmál se smutně James, „pořád má něco.“ **
„Lily?“
Chlapec s věčně rozčepýřenými vlasy přikývl: „Asi se na to už vykašlu.“
„Jen se nedej,“ konejšil ho Sirius. „Tohle ženský dělají vždycky!“ **
„Jenže u Lily mě to nějak překvapuje, protože ona-“***
„Je Lily,“ skočil mu do řeči Sirius. „Ale to neznamená, že není ženská,“ opřel se pohodlně do křesla a položil nohy na stůl.

* Věta, která následuje po přímé řeči, nezačíná velkým písmenem proto, že by přímá řeč končila otazníkem, ale proto, že to není věta uvozovací! Jinými slovy: Nemá s přímou řečí nic společného!
** Všimněte si, že v těchto dvou případech je uvozovací věta vložená mezi přímou řeč, ale v jednom případě končí čárkou, v druhém tečkou - OBA zápisy jsou možné!
*** Násilné přerušení řeči končí pomlčkou, pokud hovořící skončí sám, nebo v řeči zaváhá, dělá odmlky apod., používají se tři tečky (…).

Typografie (základní pravidla):
1. Toto pravidlo přijde mnohým z vás banální, avšak dnes a denně se setkáváme s případy, kdy jej autoři porušují. Tímto pravidlem je pravidlo mezera za interpunkcí tj. Čárka, tečka, vykřičník, otazník…). Mezera je tedy vždy ZA interpunkcí, NIKOLI před ní!
2. Jakákoli povídka (vyjma drabble) musí být vhodně rozčleněna na odstavce.
3. Pomlčka a spojovník. Pomlčka se dá v některých případech položit na místo čárky (viz. Pravidla českého pravopisu) a oddělujeme ji mezerami z obou stran.
Spojovník naopak spojuje dvě slova dohromady (např.: beta-reader, bude-li) a neoddělujeme jej mezerou z žádné strany!

Formátovací značky:
Tagy jsou hodící se věcí, pokud chcete v povídce vyčlenit text italikou (kurzívou) či tučným písmem.
Aby se text zobrazoval kurzívou, použijete následující < i >Text, který má být psán kurzívou < /i >.
Pro tučný text: < b > Text, který má být napsán tučně < /b >.
(tagy se však zapisují bez mezer uvnitř ostrých závorek)

Zápis číslovek:
Pokud zapisujeme číslovku číslicí, neměl by tu být žádný problém, to, že za řadovou číslovkou se píše tečka, ví každý. Nepoužívejte však jednoslovné číslovky vyjádřené číslicí, pokud to nemá zvláštní důvod – nepíšeme učebnici, ale umělecké dílo (či se o to alespoň pokoušíme).

Problém nastává ve chvíli, kdy chceme číslicí napsat například dvaceti, dvanáct, vyskytují se pak patvary typu: 12ti, 12-ti, 12náct, 12-náct, buďte si jisti tím, že tento zápis je špatný! K číslovkám žádné koncovky nepřidáváme, předpokládáme, že čtenář umí skloňovat. Pokud nechceme vypisovat tvar „dvěstěosmdesátisedmidenní cyklus, lze připustit i tvar „287denní cyklus,“ nikoli však „287mi denní cyklus“.

Skloňování číslovky dvě, obě:
1. a 4. pád dva/oba, dvě/obě
2. a 6. pád dvou/obou
3. a 7. pád dvěma/oběma

Číslovky tři, čtyři
Pro číslovky tři a čtyři jsou ve 2. pádě povoleny dva tvary - tří/čtyř i třech/čtyřech. Tvar třech/čtyřech se ale spíše hodí pro mluvené projevy než projevy psané. V 7. pádě se standardně používají tvary třemi/čtyřmi. V určitých případech se ale používá i tvar třema/čtyřma - konkrétně tehdy, když tvar počítaného předmětu taktéž končí na -ma.


Ice Angel :: dne :: komentovat [40]
Komentáře k novince
HJqDTfvqv3
1v7WYowS4oLV dne 23.12.2015

Enormement environnant les pareuir n'ese marche commencer en Bourse. The monde des possibilities binaires leur semblent compliqu ainsi que peu sont au courant cual vos possibilities de remporter new york mise avoisinent l'ensemble des 50%. C'se trouve rrtre los angeles raison pour laquel des Traders et aussi Broker agents du monde entier s'enrichissent regulierement avec chicago Bourse en ligne. Si ce Exchanging vous interesse : gagner-argent http://diyipcgyd.com [url=http://pqhweksmk.com]pqhweksmk[/url ] [link=http://lnjccykas.com]lnjccykas[/li nk]


hekZD7ae
x6kzbELTOe dne 21.12.2015

All of the issues you say is <a href="http://waqnrevggyl.com"& gt;suppiisrngly</a> precise and it also tends to make me think precisely why I personally hadn'big t viewed this using this type of gentle ahead of. This short article truly performed change the light in in my situation as far as this unique problem moves. But there's just one issue I am not saying really way too more comfortable with although We try and reconcile making use of your key perception of the situation, enable us observe exactly what the entire buyers ought to talk about.Wonderfully carried out.


qKNRKiFFoI
2gLetJADqAS dne 21.12.2015

Ive noticed that fniixg credit task actually must be carried out using strategies. Otherwise, often all by yourself triggering difficulties for your own position. To be able to achieve fniixg your credit history it's important to includes the accessories in which because of this secondly you make payment for your complete month to month charges immediately in advance of the organized date. It'azines definitely important on the understanding that will by way of never achieving hence, all other activities you'll decide to use to boost your credit rating won't be effective. Many thanks disclosing your current methods.Richenza dne 18.05.2014

Violet, to je jednoduché - schválená kapitola se objeví v Nových kapitolách. Kontroluj si poštu, při neschválení dostaneš zprávu. Zdravím R.Violet SilverDoe dne 15.04.2014

Zdravím, mám dotaz, když jsem přidala novou povídku ve svém uživatelském menu, jak zjistím, jestli je schválená? Dostane se ke schválení a následnému zveřejnění automaticky, nebo jí musím ještě někam poslat? Nikde jsem tuto informaci nenašla, díky...Richenza dne 19.08.2013

Nikanorko, já tím začnu - tyhle diskuse mě také v principu baví, i když mě překvapilo, jak jsou někteří diskutující pod rouškou anonymity nepříjemní až sprostí. Překvapilo mě to hlavně proto, že jako autorka jsem se s tím nesetkala, zřejmě proto, že moje dílko přeci jen vyžaduje určitou míru inteligence, takže tento druh komentujících tam chybí (mně tedy nechybí :).

Jsem moc ráda, že jsi vyjádřila nutnost podřizovat se pravidlům. Přesně tak to cítím. Můžu s nějakým zákonem nesouhlasit (tuším jsem níže i psala, že mi právě citovaný zákon připadá nesmyslně přísný), ale to nic nemění na tom, že se tím musím řídit. Máš pravdu samozřejmě i v tom, že velká neurčitost není v pořádku, na druhou stranu určitá míra neurčitosti je nutná; ale to by bylo na dlouhou diskusi, na kterou zde není místo. Právo je svébytný obor, a toto není fórum pro diskuse o teorii a filosofii práva.
Taky mě štvou nejvíc chyby ve vlastních kapitolách, a nezávisle na tom, kolikrát to čtu, po čase vždy něco objevím. Proto si nedělám iluze o možnosti naprosto bezchybné kapitoly (nedávno jsem našla chyby i v oficiální knížce Knappa, běžně je nacházím na zpravodajských "normálních" stránkách), a nedělám si iluze, že nějaké nepřehlédnu i v kapitolách, které schválím. I proto tam ta tolerance je (abyste nás naopak nekamenovali, že tam ty chyby necháváme :)

Díky. R.Skromné vyjádření vlastního názoru
nikanorka dne 06.08.2013

Ačkoli už se značným křížkem po funuse si dovoluji zde avizovat, že s pravidly nemám problém, rozumějte potřebu je vědomě porušovat. Protože jak již bylo řečeno, kdo nikdy neudělal pravopisnou nebo jinou chybu, ať první hodí komentářem. Ale myslím, že pokud chcete být součástí nějakého společenství (jako jsou tyto stránky), musíte se přizpůsobit názoru většiny, případně toho, kdo má větší pravomoc, odpovědnost, sílu apod. Tak společenství funguje.
Pokud budete porušovat pravidla pravopisu do té míry, že text bude nesrozumitelný a chyby budou čtenáře rušit natolik, že se nebude moct soustředit na vlastní obsah, může se stát, že se komunikace, o niž jste usilovali, neuskuteční.
Možná jsem hnidopich, ale když čtu povídku s (podle mého názoru) dobrým nápadem a zajímavým dějem, ale musím se neustále pozastavovat nad tím, proč si autor nedal větší práci s pravopisem, musím říct, že mi to zážitek dost znepříjemní.
A ještě horší je pochopitelně objevit chyby ve vlastní kapitole, a to i po třetím čtení. Ale domnívám se, že tomu se prostě nedá zabránit (koneckonců i proto je nastavena jistá tolerance chyb, což mi přijde rozumné jak vůči adminům, tak vůči autorům).

K otázce pornografie a zákonům:
Jsem člověk, který skutečně nechová k právním předpisům ČR vřelý vztah. A taky nemám ráda pravidlo drž ústa a krok. Zákony - bez urážky - mi přijdou směšné. Ne že bych se snad považovala za lingvistku, ale zákon, který je psaný jazykem založeným na mnoha abstraktních pojmech (úcta, morálka, pohoršení, běžný jedinec atd.), a proto nutně otevřený interpretaci jednotlivce, mi vždy přišel jako velmi úsměvný vtip.
Možná proto i mě vždy trochu pobaví pravidla sepsaná formou článků a bodů a odstavců, ale na druhou stranu vím, že určitá pravidla jsou potřeba. Bez pravidel nastane anarchie.
A proto se snažím pravdila i zákony neporušovat. Myslím, že otázka pornografického obsahu je do značné míry otázkou odhadu a citu pro literaturu. Pro mě je to otázka uměřenosti. Raději méně než více. Všeho s mírou. Na druhou stranu jsem tolerantní, a pokud narazím na vyložené porno - což se mi tady ještě nestalo - tak ho prostě nečtu, když nechci. Chápu, že někdo má obavy o mravní výchovu dětí, ale na druhou stranu, dnešní děti mají přístup k mnoha materiálům, které by mohly někým být považovány za pornografický materiál, že vlastně ani nevím, na čem naše společnost v současnosti je a jestli to všechno není jen velká přetvářka.
Rozhodně se ale domnívám, že když něco zveřejním, měl bych za to taky nést odpovědnost. A za obsah nese primární odpovědnost autor, nikoli admin. Alespoň já jako autor, ale nikoli admin, to tak vnímám. Pokud někomu přijde, že se v mé povídce vyskytují vyložené nevkusnosti bez hlubšího smyslu, ať mě o tom uvědomí a zúčtujeme spolu. Pojem umění je širokánský. Což zjistíte například na mnoha výstavách :).
Upřímně - jsem vděčná za to, že někdo zajišťuje, aby tyto stránky fungovaly, já na to nemám čas, a obdivuju všechny, kteří jsou na sebe ochotni vzít tu odpovědnost. Rozhodně bych nechtěla nikoho vystavit postihům za to, co jsem vytvořila já.
I když v téhle dlouhosáhlé eseji sklouzávám k filozofickým úvahám, domnívám se, že soužití je o schopnosti respektovat druhé a jejich integritu. I když o významu těchto slov by se taky dala napsat nekonečná pojednání.

Tak tedy: kdo mi chce něco vytknout, nechť se chopí klávesnice.
Já se vynasnažím pravidla respektovat. A když se mi to právě nepovede, tak se předem omlouvám.
Jen čekám, až mi někdo vytkne, že někomu podlézám. Ale předem avizuju, že já nejsem z těch, kteří někomu podlézají. Každý máme na výběr. Pokud bych považovala pravidla za natolik přísná, že bych se s nimi nedokázala ztotožnit a že by mi jejich dodržovaní nestálo za námahu, nikdy by mě nedonutil je dodržovat. Ale protože si vážím těchto stránek a těch, kdo se na nich pohybují, přizpůsobím se. Nevím jestli jsem pro to "intelektuálka" nebo něco jiného, nebo naopak z mého komentáře vyplývá, že jsou moje intelektuální schopnosti mizivé, ale alespoň jsem se snažila být slušná a skromná, protože ačkoli již nejsem nejmladší, "vím, že nic nevím". Tečka.

Závěrem ještě krátký metakomentář: číst tyhle debaty mě nesmírně baví.
Richenza dne 16.05.2013

Dík, Wendys. A máš pravdu - mnohem spíše najdu chybu u jiného než u sebe. U sebe až s několikaměsíčním odstupem. Je to zvláštní, ale je to tak. R.


Jop
wendys.sp dne 16.05.2013

Myslím, že je vždycky fajn, když jsou daná jasná pravidla. Autoři povídek ani admini tak nemusejí přicházet do sporů, jestli bylo něco neoprávněně nebo ne. Prostě je to psáno. A co je psáno, to je dáno, žeanojaksi... Pravidla nejsou zas až tak "hrozná" jak se některým zdá. Když si to vezmu kolem a kolem, na gramatiku si musím dávat pozor i v běžném životě a o ostatním ani nemluvím. Takže rozdělit text na odstavce není zas až tak náročné.
A takové ty spory o to, jestli označovat slash nebo ne, mi přijdou zbytečné. Homosexuální vztahy jsou podle mě naprosto normální, ale hold slash povídky moc nemusím, a podobně jsou na tom i jiní. A toto označení zase pomáhá nalézt správnou povídku lidem, kteří takováto témata vyhledávají.
Jinak si myslím, že zdejší admini si zaslouží pochvalu a respekt, jelikož přečíst tolik povídek, opravit je a vypsané chyby poslat autorovi, je hodně náročná práce. Taky mi to někdy ujede a udělám takovou vošklivou chybu, ale vlastní texty se vždycky opravují strašně. Takže za tohle vážně dík...Richenza dne 15.05.2013

A ještě jedna věc, Lanevro, vlastně dvě:
Je zde zakázáno jakékoli porušování práva ČR. S tím, co a jak kdo porušuje, se musí vyrovnat ten, kdo to zveřejňuje, a ten také nese odpovědnost.
Ale hlavně proč píšu ještě jednou: píšeš "nebudeme" zakazovat. Ne, Lavendro, my to nezakazujeme. To naši zákonodárci, víš? A ty to povolíš? A jak? Ty neseš kůži na trh? Jsi správce těchto stránek nebo adminka? Nebo TY chceš, abychom MY nesli svou kůži na trh? Opravdu milé.Richenza dne 15.05.2013

Lanevro, to není tak docela pravda, věř, že než jsem se pustila do psaní fanfiction, že jsem si důkladně autorské právo, včetně mezinárodní judikatury, prostudovala. Nemůžu si dovolit vzhledem ke své profesi žádné porušování zákona. Bylo by fajn, kdyby sis k tomu napřed něco nastudovala, než se budeš kategoricky vyjadřovat.
Nebudu zatěžovat podrobnostmi (a ani se mi to psát nechce, víš, ony jsou právní služby placené a já se tím živím), takže jen závěr: Fanfiction k HP, pokud není ziskovou aktivitou, není protiprávním jednáním.
A pokud jde o druhou část tvého tvrzení - myslíš, že když někdo krade, že už je jedno, že vraždí? Jinak řečeno, myslíš, že porušení jakéhokoli právního předpisu je stejně závažné, a tudíž porušení jednoho dává generální zmocnění dělat cokoli dalšího?
Ostatně i k tvému případu - rozdíl mezi měkkými a tvrdými drogami naleznu jistě nejen já. R.


fanfiction
Lanevra dne 15.05.2013

Fanfiction sama osobě defakto porušuje zákon, konkrétně autorská práva, ač nikdy nic takového nebylo řečeno u žádného soudu. Proto je "zakazování" jistého druhu "pornografie" ve ff povídkách asi tak logické, jako říct: budeme prodávat drogy, ale heroin ne, protože ten je přeci nelegální.Richenza dne 15.05.2013

Ještě k předchozímu komentáři doplňuji nejlepší definici, kterou jsem našla, zpracovanou Krupičkou v DP:
Pojem pornografického díla není v žádném právním předpise České republiky legálně definován. Legální definici pornografického díla nepřinesl ani nový trestní zákoník, když dle jeho
důvodové zprávy není jeho součástí „definice pornografického díla především s ohledem na to, že posuzování tohoto pojmu nečiní v praxi potíží. Ve smyslu platné judikatury se za
pornografické dílo považuje jakýkoli předmět, který
zvláště intenzivním a vtíravým způsobem zasahuje a podněcuje samotný sexuální pud. Současně takové dílo hrubě porušuje uznávané morální normy společnosti a vyvolává pocit studu.“ Autor této práce si tímto názorem není úplně jistý. Jinou definici pornografického díla totiž přinesl Ústavní soud ČR v usnesení ze dne 19.04.2004, sp.zn.: IV.ÚS 606/03,U 23/33 SbNU 453, podle kterého je pornografickým dílem „jakákoliv věc, pokud uráží způsobem, který lze stěží akceptovat, cit pro sexuální slušnost. Pornografické dílo může u normální osoby vyvolávat
sexuální vzrušení, vedle toho však může tuto osobu sexuálně znechucovat či odpuzovat. Test pornografické povahy díla, který by měl být aplikován obecným soudem, spočívá na posouzení, zda
celkový dojem díla způsobuje morální pohoršení osobě s běžným cítěním“. Z uvedeného je tedy patrné, že Ústavní soud na rozdíl od důvodové zprávy k trestnímu zákoníku a judikatury Nejvyššího soudu akcentuje v definici morální aspekty (vzbuzení morálního pohoršení), což i plně koresponduje s chráněným zájmem v případě trestního postihu pornografie, tj. veřejné morálky, ochrany před zvláštním druhem obtěžování v oblasti mravnosti a mravní výchovy dětí. Tento objekt byl ostatně přímo vyjádřen v původním názvu trestného činu šíření pornografie, tedy ohrožování mravnosti. Rovněž odlišnou definici využívá současná trestně právní teorie, která naopak akcentuje sexuální stránku pornografie, když za „pornografické dílo se považuje takové dílo, jehož jediným účelem
je vyvolat (zvyšovat) sexuální vzrušení“. Podobnou definici stanoví slovenský trestný zákon č.300/2005 Z.z. v ustanovení § 132 odst. 2, podle kterého „pornografiou sa na účely tohto zákona
rozumie zobrazeni súlože, onoho spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku alebo zobrazenie obnažených pohlavních orgánov smerujúce k vyvolaniu sexuálního uspokojenia inej osoby“. Dle názoru autora této práce je výhodné definici pornografie vázat na obecné pojetí morálky, neboť vzhledem k posunu jejího obsahu v čase může tato definice přetrvat delší dobu. Jak již bylo nastíněno výše, vnímání, co ještě pornografií
je a co už není, se v čase vyvíjelo a kupříkladu
ještě na začátku 20. století by za pornografii byly označovány i některé dnešní hollywoodské trháky, kde při určitých scénách jsou jejich aktéři vyobrazeni nazí přímo při souloži. Z toho
důvodu se autor této práce přiklání k výše zmíněné definici Ústavního soudu ČR. Za pornografické dílo však není možné považovat samotné zobrazení nahého lidského těla
v adekvátní situaci (např. při koupání), umělecká díla, a to i když by vyvolávala sexuální vzrušení či vzbuzovala pocit studu, předměty pornografického charakteru historické hodnoty či
předměty určené k vědeckým, osvětovým apod. účelům.
Zdroj: http://svoc.prf.cuni.cz/sources/5/12/111 .pdf

Závěr: jak jsem psala dříve, záleží na účelu. Ta hranice je však tenká a není vždy jednoznačné ji určit.
Richenza dne 15.05.2013

Nel-ly, díky, člověk pochopí, o čem to celé je, až když se skutečně některými díly je nucen prokousat. Není výjimkou ani více než padesát chyb.
Pokud jde o tu pornografii, je to problém. Osobně si myslím, že trestní zákon je přespříliš tvrdý, ale je to zákon. Pravidla samotná se k tomu vlastně nevyjadřují, jen, vlastně samozřejmě, upozorňují na to, že i zde je nutné dodržovat právní řád ČR. A v příloze je "jen" přesná citace z trestního zákona.
A samozřejmě, že tuším (vlastně vím), že u některých povídek by mohlo vzniknout důvodné podezření, že jde o porušení zákona. Ale s jistotou to říct nelze, protože jde o to, že hranice mezi pornografií a uměleckým dílem tvoří účel díla - tedy jestli je účelem příběh, citové hnutí postav, zkrátka jde o umění,nebo jestli to slouží pouze uspokojování sexuálních potřeb bez uměleckých ambicí. A to už není tak jednoduché říct.
V pravidlech je to zejména proto, aby bylo jasné, že odpovědnost nese ten, kdo to zveřejňuje. Tedy autor a popřípadě také admin, kterým lze doporučit opatrnost. Nic více, nic méně.

Do jisté míry je to tedy zde uvedeno "alibisticky", aby byl kryt správce stránek, tedy Weall.
Myslím také, že by zde mělo být potvrzení, že čtenáři je skutečně 18 let, ev., pokud bychom chtěli být opravdu puristi, zveřejnění "vysoceratingových" kapitol jen uživatelům, kteří vyplní, že jim je více než 18 let. Řada zahraničních stránek to tak má, byť ne všechny.


chápu
Nel-ly dne 14.05.2013

Chápu, proč jsou pravidla nutná a sama jako občasný betareader, který má ale čím dálé méně času, chápu, co to znamená, když chodí jedna úděsně psaná povídka za druhou... nemůžu hodnotit kvalitu, ale gramatiku už ano, i když samozřejmě nikdo není neomylný a kontrola vlastního textu... co si budeme povídat, někdy to není sranda :-D
V tomhle tu odvádítě skvělou práci, raději si najdu povídku ke čtení zde, než na blozích, kde nemám jistotu, že nebudu narážet na jednu hrubku za druhou.

Celkem by mě zajímalo, jak přesně jsou definována pravidla týkající se zákonu o pronotgrafii. Není to tak dlouho, co jsem tu četla sado-maso povídku - nejen, že aktéři (jak už to HPFF bývá) nebyli dospělí, ale docházelo i k jiným zmíněným věcem, nejména co se ponižování a podobně týče.
A jsou tu i jiné, spousty a spousty, přes incesty k něčemu, co by se dalo i nazvat "sex sse zvířaty", jak už to v magii bývá, nic není přesně dané. Některé povídky jsou přímo pornografické, jiné to v sobě jen mají, ale jinak mají i vysokou příběhovou hodnotu...

Co se slashe týče, nevím, na co si Fredie stěžuje. Nejen, že se na žánr slash upozorňuje, takže se vždy můžeš vyvarovat jeho přečtení, ale předvším neexistuje sebemenší důvod na to upozorňpvat, stejně jako při žánru nemusíme zaklikávat "hetero" povídka.... slash, femslash i hetero prostě jsou a jsou normální a jediné, na co by se mělo varovat je věková hranice (kterou ne vždy chápu a na každém serveru je jinak položené).


pravopis a typografie
pozdniodpoledne dne 05.05.2013

Chápu nutnost těchhle pravidel, ale vždycky mě rozčílí. Člověk si už nic nemůže napsat po svým. Copak všichni autoři skutečně dělali odstavce, psali přímou řeč vždy na nový řádek, obtěžovali se příběh dělit do vět, psali úvozovky či dokonce končili celý román tečkou? Osobně občas ztěžuji čtenářům text jeho nedostatečnou či odlišnou úpravou. Doufám, že tu nikdo takový extrémista, aby hnal lidi kvůli nedokonale označené přímé řeči nebo nepřehlednému textu.angie77 dne 23.04.2013

S tím navýšením hranice tolerance pro drabbles asi souhlas - vytrénována DMD, kde se neodpouší ani o slovo méně/více sice poslední roky hranici dodržuju, ale je fakt, že v počátcích mé tvorby jsem to moc neřešila :-) A jak už zaznělo, to pravidlo o minimálním počtu slov má sloužit jako obrana před umělým kouskováním textu do co nejvíce "kapitol", asi žádná z adminek nevrátí krátký ucelený příbeh či nějakou báseň jen proto, že má míň než 250 slov.
K tomu dalšímu se radši nebudu vyjadřovat... Aneb ať žije kouzlo anonymní diskuze, kde se vždy najde někdo statečný, kopající do všeho a do všech :-(lumos dne 23.04.2013

Fredie,
Tvůj komentář by byl velmi podnětný - diskuze o tom, jak upozorňovat na slash je jistě potřebná - kdyby ovšem obsahoval jen o něco méně jedu. Takhle ho pozře málokdo.
A taková malá rada - pokud někomu něco vytýkám, například nedostatečnou úroveň nějakého dokumentu, měla bych být sama schopná stvořit něco lepšího. Jestli tedy máš nějaký konkrétní návrh, neváhej s ním přijít, formuluj své myšlenky a přetvoř je do činů. Ale takové plivání a snaha zranit a ublížit, to není hodno Tebe ani nás ;)Richenza dne 23.04.2013

Fredie, K. by mohla možná říct sama, co tím myslela, já bych třeba souvislost se slashem v jejím "komentáři" nenašla ani pod lupou. Povinné uvádění slashe je poněkud kontroverzní, nebylo ostatně ani v původních pravidlech. Zejména - co je vlastně slash? Nejsem si jistá zda se na tom shodneme, protože já třeba nepovažuji za slash každou povídku, kde se objeví homosexuální vztah, ale pouze tu, kde je nosným tématem. Kromě toho mi mluví z duše Alice O'Reilly, která píše: "K otázce, proč to na vás na první stránce nekřičí blikajícím rudým nápisem a je to „pouze“ uvedeno v informacích dole - odpověď je prostá:
Vztah dvou mužů je normální. Tečka." A píšu to i přesto, že nejsem příznivkyně slashe a jeho příznivkyně až tak docela nechápu.
Rozhodně slash je v uváděných žánrech a většina autorů jej uvádí; za problém to proto nepovažuji - a ani to nikdo nepřipomínkoval.

Pokud jde o tvou nekonkrétní invektivu, nemám chuť se k tomu vyjadřovat. Snad jen - buď konkrétní. Co přesně je špatně? A v čem? Nevím, do jaké míry znáš Legislativní pravidla vlády, ale ubezpečuju tě, že až na slovník, který je záměrně volen poněkud odlehčený, jim toto v zásadě odpovídá. A že jsem se tím živila deset let.


Ach jo!
Fredie dne 22.04.2013

Mozna vam Klothylda chtela sdelit jen fakt, ze ne kazdy - byt tolerantni clovek zvlada slash a podobne a presto je tu od vasich veleslavnych pravidel slah ignorujici, ze by to melo byt nekde uvedeno. Tohle tema uz tu bylo, resilo se jak je kdo tolerantni. Jsem hodne, ovsem jsou zivotni situace, kdy slash opravdu nemusim. Nehlede na skutecnost, ze po pravni strance to psaly fakt deti (ktere nezvladnou ani premyslet nad textem, ktery napsaly).Viky dne 17.04.2013

Richenza: vím, že to není nové pravidlo, jen mě zajímalo, proč je. Díky Ice Angel za vysvětlení :)Richenza dne 17.04.2013

Viky, ona ta pravidla nejsou až tak nová, naopak z 90 % obsahují totéž, a to doslova . Právě počet slov je převzat beze změny z těch dosavadních.
Pokud však vím, právě délku nikdo za problém nepovažuje, pokud je to přibližně stejné. Je to spíše nástroj pro toho, kdo by to zneužíval, a označoval by jako kapitolu systematicky jen velmi krátký text. Co by mělo být, myslím, doplněno, je výjimka pro poezii a navýšení horní hranice tolerance pro drabble, jelikož prostým nakouknutím do nových kapitol zjistíme,že si právě s tímto pravidlem nikdo příliš hlavu neláme. Ani adminky ne:)
- Ice Angel, ber to, prosím, jako návrh změny.

Viky, pravidla vůbec nic nezpřísňují. Jen zpřesňují práva a povinnosti. Hlavním impulsem jejich napsání byla absence práv uživatelů, tedy zejména práva na udělení statutu spisovatele. V tom je jejich hlavní smysl, povinnosti zůstaly prakticky beze změny - navíc je snad jen omezení počtu naráz přidávaných kapitol, aby nedocházelo k "squeeze outu" osatních autorů některými "hvězdami".

Klothyldo, proč tolik jedu? Nebudu se vyjadřovat k osobním invektivám - prozrazuješ více o sobě než o jiných.
Například to,že jsi nečetla dosavadní pravidla, jinak bys zjistila, že mezi 90% přejatých věcí patří třeba i ten popisek, a to doslova.
Lidé zde se mění, a je to přirozené. Takže nevím, kdo z adminek tuší ještě jaká diskuse probíhala před lety, obávám se však, že většina tehdy adminkami nebyla. Při té práci člověk snadno vyhoří, a nejen kvůli autorům, kteří každé uporoznění na chybu považují za osobní útok, který v lepším případě vytrvale ignorují, ale třeba i kvůli lidem, jako jsi ty. Mimochodem - nechápu, co se ti na nich až tak nelíbí, když nejsi autor, alespoň pod tímto nickem a zde, a nevšmila jsem si ani, že bys pod tímto nickem komentovala nějaké povídky.
Co tě vlastně tak rozhořčilo? Které konkrétní pravidlo považuješ za nepřiměřené? To nepíšeš.
Jinak se plně ztotožňuji s odpovědí Ice Angel a děkuji jí. Snad jen dodávám, že pravidla prošla trojkolovým "připomínkovým řízením", které jsi ignorovala.
Smysl těchto stránek však není v těchto žabomyších válkách, ale v publikaci povídek, a to povídek kvalitních alespoň po formální stránce - nekontrolujeme jejich kvalitu z hlediska obsahu. Tu práci se snažíme dělat poctivě, třebaže jde "jen" o dobrovolnou činnosti.

PS. Doporučuji, abys věnovala pozornost čl. 7.
Ice Angel dne 16.04.2013

Viky:

Minimální délka kapitoly/povídky je dána hlavně z toho důvodu, aby se neobjevovaly texty, které budou obsahovat pouze pár slov, jednu větu, nebo odstavec a nenesly by tak v sobě žádnou literární hodnotu nebo sloužily jako prostředek k tomu být co nejvíce/nejčasatěji na předních pozicích v nejnovějších kapitolách (pokud by se jednalo o dlouhou povídku rozdělenou na mini kapitoly).
Krátký útvar, který umožňuje taková literární vyjádření, o kterých mluvíš, je drabble. Když ten bude o něco delší/kratší než 100 slov, kontrolou také jistě projde.Ice Angel dne 16.04.2013

Milá Klothyldo,

potřeba nových pravidel vzešla z četných stížností na nás adminky, když jsme schvalovaly povídky, které v sobě obsahovaly větší množství chyb. Můžeš se o tom přesvědčit v diskuzi u povídky - Potřebujeme kodex autorya - autorky Richenza. Aby schvalování probíhalo spravedlivě, tedy každému bylo měřeno stejným metrem, určila se tato pravidla. Byla tu doba, kdy se k nim mohl každý z autorů nebo čtenářů vyjádřit a napsat, co by on/ona viděli jako přínosné. Byla to tedy i Tvá příležitost vyjádřit svůj názor a ovlivnit tak směřování fanfiction.
Co se týče Tvého označení za dětičky, možná by bylo vhodné, kdyby ses nejprve podívala, kolik doopravdy většinou adminkám je a ke "hře na právníky". Autorka pravidel má vysokoškolské právnické vzdělání, takže si na nic "nehraje", právnické vzdělání mám i já, i když ještě ne ukončené.
K tomu, že nás to nebaví...Právě naopak. Baví nás to a proto se snažíme stránky zlepšovat a zlepšovat jejich chod. Pravidla se možná zdají na první pohled přísná, ale je tu možnost vybrat si beta-readera, který každému, kdo má zájem, pomůže jak se stylem, tak s pravopisem. Co vím, tak většina adminek posílá kapitoly k opravě s vyznačenými chybami a s odkazy na úpravu pravopisného jevu, ve kterém autor např. často chybuje, takže nelze nikomu upřít snaha. A věř mi ani takovéto nabídky pomoci nejbyly dostatečné a někteří autoři chyby notoricky neopravovali, proto ten tvrdší postup - přečíst takovou osmistránkovou povídku, najít v ní chyby jednou a po druhé ji procházet znovu, jen aby člověk zjistil, že nic nebylo opraveno, je časově opravdu velmi náročné.
Co se týče smazání. Jako hlavní admin jsem několik takových kapitol smazala, takže není pravda, že pravidla byla jen nějakým neúčinným textem. Je však pravda, že k autorům, kteří projeví snahu a snaží se něco změnit, jsme shovívavější.
K chybějícím popisům. Vedoucí adminkou jsem teprve krátkou dobu, tak bohužel nevím o tomto problému, nicméně se současnými adminkami jsme to jako problém viděly a proto se to také objevilo v pravidlech.

Co říci na závěr...doufám, že jsem alespoň z části objasnila naše počínání, třeba pochopíš, že změny nemají působit diskriminačně, mají jen pozvednout úroveň psaného textu a zrychlit a zefektivnit schvalování (několk autorů již získalo status spisovatele, takže se čeká na schválení obvykle kratší dobu).Deticky si hraji na "pravnicky"
Klothylda dne 16.04.2013

Deticky si hraji na "pravnicky". Nebylo probuh lepsi rovnou fanfiction na potterharry.net zrusit a rici si, ze to adminy nebavi. Jsem zvedava, kolik povidek kolidujicich s tou sepsanou parodii na fungujici pravidla bude opravdu smazano. Ctenari i autori ubyvali po kazdem pokusu o "vylepseni" ze stran nasich "inteligentek" v dobe, kdy zde bylo naslapnuto lidmi, knihy a filmy jeste nebyly dopsany. Tak se to holt nekdo pokusil vzit zkratkou. Jinak by me zajimalo, proc jste pred lety tolik kamenovaly lidi, kdyz si dovolili rici, ze jim vadi, kdyz chybi popisy povidek atd.Viky dne 08.04.2013

Ahojte, chtěla bych se zeptat, jaký je důvod pro to, že kapitola musí mít aspoň 250 slov. Přijde mi, že je tím potlačena tvorba krátkých jednorázovek, jako třeba poetických. Tak mě zajímá, proč je to tak omezeno.Ice Angel dne 07.04.2013

Děkujeme za upozornění, chyby v překlepech jsem opravila, snad by to již mělo být v pořádku. Co se dá dělat. I mistr tesař se někdy utne :)


poznámka hloupá, ale přesto
ragnar dne 28.03.2013

Dobrý večer,
přijde mi celkem vtipné, že v části týkající se kvality dílek, máte dva poměrně do očí bijící překlepy...
V příloze číslo 2, první odrážka :"Zkontrolujte <u>se</u> text vždy..."
V překladu přímé řeči, osmý řádek: "<u> Lenže </u> u Lily...."
Pokud to nejsou překlepy, ale autorský záměr, tak se samozřejmě omlouvám.zuzik.mat dne 14.03.2013

Omlouvám se, mělo tam být na vědomí místo nevědomí. To je tak, když se člověk večer nevyspí a potom musí trčet ve škole od osmi až do čtyř. Mě už to dnes opravdu nemyslí :-)zuzik.mat dne 14.03.2013

OK, beru to nevědomí. Je to skoro stejné, jako předtím.

© 2006 Fanfiction.PotterHarry.Net


Powered by Weall
Textová reklama: Figurky a repliky | Africké masky na prodej | Ubytování Planá nad Lužnicí |

Disclaimer: All publicly recognizable characters, settings, etc. are the property of their respective owners.
The original characters and plot are the property of the author. No money is being made from this work.
No copyright infringement is intended.