FanFiction » Archiv novinek FanFiction
Jazykové verze:

Archiv novinek FanFiction - NOVÁ PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ POVÍDEK A JEJICH SCHVALOVÁNÍ

NOVÁ PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ POVÍDEK A JEJICH SCHVALOVÁNÍ
Ff.ph.net je archiv široce otevřený všem autorům i čtenářům, avšak kvůli zachování úrovně archivu musí všechny povídky splňovat jistá kritéria, jejichž dodržování kontrolují admini webu.

Tato pravidla jsou:

Čl. 1 Přidávání kapitol a povídek.
(1) Povídku či kapitolu (dále jen „kapitola“) přidává buď admin, nebo autor se statutem spisovatele.
(2) Autor se statutem spisovatele nesmí přidávat více než 2 kapitoly denně a více než 8 kapitol týdně; za kapitolu se považuje i drabble.
(3) Admin nesmí přidávat více než 2 kapitoly denně a více než 8 kapitol týdně téhož autora.
(4) Autor může další kapitolu stejné povídky zaslat adminovi až poté, co je zveřejněna předchozí.
(5) Publikace cizích povídek je přísně zakázána s výjimkou překladů, pokud je autor řádně uveden, včetně adresy zveřejnění v originále. Překladatel je odpovědný za to, že původní autor se zveřejněním souhlasí; souhlas se předpokládá, pokud jej překladatel požádal o souhlas s překladem a zveřejněním na adrese autora uvedené na stránkách, kde byla povídka zveřejněna v originále, a autor neprojevil nesouhlas do čtrnácti dnů od odeslání žádosti. Překladatel má všechna práva a povinnosti autora.
(6) Pokud se autor vědomě použije postavy, reálie či zápletku jiné povídky, ať již české či cizojazyčné, uvede tuto skutečnost do popisku či poznámky.

Čl. 2 Zařazení a rating kapitoly
(1) Autor je povinen povídku správně zařadit podle přístupnosti pro čtenáře (rating)
a. Pro všechny - povídky s nekonfliktním obsahem
b. Od 12 let - povídky obsahující násilné scény nevhodné pro děti a sprostá slova, nebo věci pro děti nevhodné psychicky
c. Od 15 let - lehká erotika, násilné scény nevhodné pro mladší čtenáře
d. Pouze pro dospělé - pornografie a doslovná erotika, velice násilné scény, psychický teror a podobně; je zakázán pornografický obsah, který je v rozporu s právním pořádkem České republiky (viz příloha 1).
(2) Kromě správného ratingu musí být kapitola zařazena minimálně do jednoho žánru.
(3) Každá kapitola musí obsahovat úvodní upoutávku vztahující se ke kapitole. Za upoutávku se nepovažuje smajlík či sdělení: ‚Nová kapitola‘ apod. Více kapitol nesmí mít totožnou upoutávku. V upoutávce nesmí být žádná chyba.

Čl. 3 Délka, obsah a forma povídky
(1) Kapitola nesmí svým obsahem porušovat zákony České republiky, tedy zejména propagovat hnutí nebo prosazovat názory směřující k omezování osobní svobody jednotlivce či skupiny nebo namířené proti národnostním a jiným menšinám.
(2) Kapitola nesmí obsahovat větší počet gramatických chyb, chyb v přímé řeči, překlepů či chyb v typografii. Za větší počet chyb se považuje více než 1 hrubá gramatická chyba (tj. hrubá chyba je chyba závažná v y/i, tvarosloví, stavbě slov a v čárkách, kde to jednoznačně dané) nebo více než 5 jiných chyb na každých započatých 1000 slov (viz také příloha 2).
(3) Kapitola musí být psána s diakritikou.
(4) Kapitola musí obsahovat nejméně 250 slov.
(5) Drabble musí obsahovat 100 slov, s tolerancí +/- 5 slov.

Čl. 4 Statut spisovatele
(1) Autorovi, který má bez chyby nejméně 3 kapitoly při celkové délce nad 15.000 slov, a ani jiným způsobem neporušuje tato pravidla, bude na základě jeho žádosti udělen statut spisovatele.
(2) O udělení statutu spisovatele rozhoduje admin, který tyto kapitoly schvaloval. V případě, že poslední 3 kapitoly schvalovalo více adminů, je nutný souhlas všech těchto adminů. V případě nedohody rozhoduje vedoucí adminů.
(3) Pokud se autor domnívá, že mu admin nechce bezdůvodně přiznat statut spisovatele, ačkoli splňuje podmínky podle bodu 1, může požádat o stanovisko další adminy. Statut spisovatele bude udělen, pokud s žádostí autora budou souhlasit nejméně 2 další admini nebo vedoucí adminů.
(4) Admin může statut spisovatele udělit i bez žádosti autora.
(5) Statut spisovatele může odebrat pouze vedoucí adminů se souhlasem nejméně 2 dalších adminů, a to pouze způsobem stanoveným v čl. 11 odst. 3.

Čl. 5 Práva a povinnosti autora bez statutu spisovatele
(1) Autor je povinen dodržovat tato pravidla a řídit se právním pořádkem České republiky.
(2) Autor je povinen používat pouze jeden nick.
(3) Pokud se autor rozhodne o sobě zveřejnit jakékoli údaje ve svém profilu, musí být tyto údaje pravdivé.
(4) Autor má právo, aby jeho povídky byly zveřejňované v přiměřené době podle časových možností adminů, zejména má právo, aby nebyl znevýhodňován proti jiným autorům.
(5) Autor je povinen upravit vrácenou kapitolu podle pokynů admina.
(6) Autor má právo se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí admina, a to k vedoucímu adminů nebo k dalším 2 adminům.
(7) Za plnění povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 2 odpovídá admin schvalující příslušnou kapitolu.

Čl. 6 Práva a povinnosti autora se statutem spisovatele
(1) Na autora se statutem spisovatele se v plném rozsahu vztahuje čl. 5. odst. 1 až 3.

Čl. 7 Práva a povinnosti komentujícího
Komentující je povinen se v komentářích zdržet hrubých a vulgárních projevů a projevů, které jsou v rozporu s právním pořádkem České republiky.

Čl. 8 Statut admina a vedoucího adminů
(1) Statut admina uděluje a odebírá vedoucí adminů.
(2) Statut admina může být odebrán pouze se souhlasem alespoň 2 dalších adminů, a to pouze v případech stanovených v čl. 11.
(3) Statut vedoucího adminů uděluje a odebírá správce stránky.

Čl. 9 Práva a povinnosti admina
(1) Admin je povinen kontrolovat plnění povinností autorů při zveřejňování kapitol které kontroluje.
(2) Admin je povinen přistupovat ke všem autorům stejně.
(3) Admin je oprávněn smazat kapitolu, která byla dvakrát poslána autorovi k opravám, a nebyly v ní chyby, na které admin upozorňoval, opraveny.
(4) Admin kontroluje podle svých možností dodržování těchto pravidel i ostatními autory.
(5) Admin navrhuje udělení sankcí podle odst. 11.
(6) Admin je povinen upozornit na své časové možnosti vedoucího adminů.

Čl. 10 Práva a povinnosti vedoucího adminů
(1) Vedoucí adminů řeší spory vzniklé mezi autory a adminy.
(2) Vedoucí adminů rozhoduje o udělení sankcí podle čl. 11.
(3) Vedoucí adminů může podle svých možností plnit funkci admina.

Čl. 11 Sankce
(1) Pokud uživatel těchto stránek poruší opakovaně tato pravidla zvlášť závažným způsobem, může vedoucí adminů zablokovat přístup z jeho IP adresy na dobu 1 měsíce. Podmínkou je, aby byl na tuto možnost upozorněn vedoucím adminů či jiným adminem. Kapitola nebo komentář může být smazána vedoucím adminů, pokud v přiměřené lhůtě jím poskytnuté nedojde k nápravě.
(2) V případě opakovaného zablokování IP adresy lze tuto adresu zablokovat na dobu delší, nejvýše však 1 rok.
(3) Pokud autor se statutem spisovatele poruší opakovaně a závažně tato pravidla, a své chování nezmění ani po upozornění adminem nebo vedoucím adminů, může mu být odebrán statut spisovatele.
(4) Pokud admin soustavně neplní své povinnosti, zejména pokud propouští kapitoly, které nedopovídají těmto pravidlům, může mu být odebrán statut admina.


Příloha 1
Výňatek z trestního zákoníku (zakázaná pornografie)

§ 191

Šíření pornografie

(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.


§ 192

Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

(1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.

(2) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo
kdo kořistí z takového pornografického díla,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Příloha č. 2
Pravopis a typografie

1) Zkontrolujte si text vždy kontrolou pravopisu textového editoru.
2) Co se týče gramatických chyb, důraz klademe na: mně/mě; ji/jí; y/i (v příčestí minulém, vyjmenovaných slovech, koncovkách přídavných a podstatných jmen); ú/ů (viz pravidla českého pravopisu); interpunkci; předpony a předložky s a z.
3) Nebojte se použít pravidla českého pravopisu – na těchto stránkách jsou zákonem! Můžete využít například tyto stránky: http://prirucka.ujc.cas.cz/


Klíč k přímé řeči:
Psaní přímé řeči není nijak těžké, jedná se jen o několik pravidel:
1) Přímá řeč musí být VŽDY na novém řádku, pokud hovoří další osoba. Pokud hovoří ta samá osoba, obvykle se ponechává ve stejném odstavci. Další výjimkou je uvozující věta před přímou řečí končící dvojtečkou (viz dále příklad).
2) První uvozovky jsou vždy dole, druhé nahoře.
3) Znaménko ukončující přímou řeč se vždy píše ještě před druhými uvozovkami.
4) Mezi ukončujícím znaménkem a druhými uvozovkami není mezera.
5) Za druhými uvozovkami mezeru píšeme vždy.
6) Za přímou řečí se nesmí vyskytovat znaménko.
7) Pokud pokračuje po přímé řeči věta, píše se místo tečky před druhými uvozovkami čárka, poté věta pokračuje malým písmenem. Totéž platí, končí-li přímá řeč vykřičníkem či otazníkem.


Pozor! Nepleťte si přímou řeč se slovy, které jsou psané v uvozovkách proto, že označují ve svém plném významu něco jiného nebo s citací (Posadil se tam, kde seděla ta „krysa“.).

Příklad přímé řeči:
„Dobré ráno!“ pozdravil Sirius s úsměvem.
„Dobré…“*** zamručel zbytek Pobertů.
„Čím pak je to, že nehýříte elánem?“ Posadil se na volné křeslo. *
„Ale, znáš to,“ usmál se smutně James, „pořád má něco.“ **
„Lily?“
Chlapec s věčně rozčepýřenými vlasy přikývl: „Asi se na to už vykašlu.“
„Jen se nedej,“ konejšil ho Sirius. „Tohle ženský dělají vždycky!“ **
„Jenže u Lily mě to nějak překvapuje, protože ona-“***
„Je Lily,“ skočil mu do řeči Sirius. „Ale to neznamená, že není ženská,“ opřel se pohodlně do křesla a položil nohy na stůl.

* Věta, která následuje po přímé řeči, nezačíná velkým písmenem proto, že by přímá řeč končila otazníkem, ale proto, že to není věta uvozovací! Jinými slovy: Nemá s přímou řečí nic společného!
** Všimněte si, že v těchto dvou případech je uvozovací věta vložená mezi přímou řeč, ale v jednom případě končí čárkou, v druhém tečkou - OBA zápisy jsou možné!
*** Násilné přerušení řeči končí pomlčkou, pokud hovořící skončí sám, nebo v řeči zaváhá, dělá odmlky apod., používají se tři tečky (…).

Typografie (základní pravidla):
1. Toto pravidlo přijde mnohým z vás banální, avšak dnes a denně se setkáváme s případy, kdy jej autoři porušují. Tímto pravidlem je pravidlo mezera za interpunkcí tj. Čárka, tečka, vykřičník, otazník…). Mezera je tedy vždy ZA interpunkcí, NIKOLI před ní!
2. Jakákoli povídka (vyjma drabble) musí být vhodně rozčleněna na odstavce.
3. Pomlčka a spojovník. Pomlčka se dá v některých případech položit na místo čárky (viz. Pravidla českého pravopisu) a oddělujeme ji mezerami z obou stran.
Spojovník naopak spojuje dvě slova dohromady (např.: beta-reader, bude-li) a neoddělujeme jej mezerou z žádné strany!

Formátovací značky:
Tagy jsou hodící se věcí, pokud chcete v povídce vyčlenit text italikou (kurzívou) či tučným písmem.
Aby se text zobrazoval kurzívou, použijete následující < i >Text, který má být psán kurzívou < /i >.
Pro tučný text: < b > Text, který má být napsán tučně < /b >.
(tagy se však zapisují bez mezer uvnitř ostrých závorek)

Zápis číslovek:
Pokud zapisujeme číslovku číslicí, neměl by tu být žádný problém, to, že za řadovou číslovkou se píše tečka, ví každý. Nepoužívejte však jednoslovné číslovky vyjádřené číslicí, pokud to nemá zvláštní důvod – nepíšeme učebnici, ale umělecké dílo (či se o to alespoň pokoušíme).

Problém nastává ve chvíli, kdy chceme číslicí napsat například dvaceti, dvanáct, vyskytují se pak patvary typu: 12ti, 12-ti, 12náct, 12-náct, buďte si jisti tím, že tento zápis je špatný! K číslovkám žádné koncovky nepřidáváme, předpokládáme, že čtenář umí skloňovat. Pokud nechceme vypisovat tvar „dvěstěosmdesátisedmidenní cyklus, lze připustit i tvar „287denní cyklus,“ nikoli však „287mi denní cyklus“.

Skloňování číslovky dvě, obě:
1. a 4. pád dva/oba, dvě/obě
2. a 6. pád dvou/obou
3. a 7. pád dvěma/oběma

Číslovky tři, čtyři
Pro číslovky tři a čtyři jsou ve 2. pádě povoleny dva tvary - tří/čtyř i třech/čtyřech. Tvar třech/čtyřech se ale spíše hodí pro mluvené projevy než projevy psané. V 7. pádě se standardně používají tvary třemi/čtyřmi. V určitých případech se ale používá i tvar třema/čtyřma - konkrétně tehdy, když tvar počítaného předmětu taktéž končí na -ma.


Ice Angel :: dne :: komentovat [40]
Vložit komentář
Nick:
Nadpis:
Email:
Text:© 2006 Fanfiction.PotterHarry.Net


Powered by Weall
Textová reklama: Figurky a repliky | Africké masky na prodej | Ubytování Planá nad Lužnicí |

Disclaimer: All publicly recognizable characters, settings, etc. are the property of their respective owners.
The original characters and plot are the property of the author. No money is being made from this work.
No copyright infringement is intended.